Tin tổng hợp

TOÀN VĂN: Luật số 41/2024/QH15 Bảo hiểm xã hội  

 •   23/07/2024 06:29:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Toàn văn Luật số 41/2024/QH15 Bảo hiểm xã hội được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 29/6/2024.

Chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước  

 •   23/07/2024 12:42:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Tại Công văn số 6091/UBND-KT ngày 19/7, UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12/7 về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương để chủ động tổ chức triển khai, thực hiện; đồng thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện theo quy định.

Cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An và tỉnh Bo Ly Khăm Xay được vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On  

 •   23/07/2024 12:40:00 AM
 •   Đã xem: 5
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1833/QĐ-UBND về việc cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Bô Ly Khăm Xay, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On.

Triển khai, hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt

 •   22/07/2024 12:38:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 581/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025".

Quy định mới TỶ LỆ NGẠCH CÔNG CHỨC từ 15/8/2024

 •   21/07/2024 11:12:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 04/2024/TT-BNV, trong đó, quy định tỷ lệ ngạch công chức từ 15/8/2024.

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 •   21/07/2024 10:40:00 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Quy định mới về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên

 •   18/07/2024 08:07:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của công ty nhà nước hoặc công ty con chưa chuyển đổi gồm: các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động, nghĩa vụ trong quản lý, sử dụng đất đai theo quy định pháp luật về đất đai, các nghĩa vụ và trách nhiệm khác.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CƠ SỞ MỚI

 •   15/07/2024 10:38:00 PM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2024/TT-BNV ngày 5/7/2024 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Quy định mới về số lượng cấp phó bệnh viện hạng I, trường phổ thông có nhiều cấp học

 •   15/07/2024 10:36:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Đối với bệnh viện hạng I trở lên; đơn vị sự nghiệp y tế làm nhiệm vụ kiểm soát và phòng chống bệnh tật tuyến tỉnh hạng I trở lên; trường phổ thông có nhiều cấp học có quy mô từ 40 lớp trở lên thì được bố trí không quá 03 cấp phó.

Nghị định 88/2024/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

 •   15/07/2024 09:35:00 PM
 •   Đã xem: 22
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 13/7/2024 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh

 •   15/07/2024 06:21:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Tại Quyết định số 20/2024/QĐ-UBND ngày 5/7, UBND tỉnh đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/7/2024.

Ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh

 •   15/07/2024 06:19:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã ký Quyết định số 21/2024/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá

 •   15/07/2024 02:33:00 AM
 •   Đã xem: 14
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2024/NĐ-CP ngày 12/7/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá.

QUY ĐỊNH MỚI về trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng

 •   14/07/2024 09:25:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Chính phủ ban hành Nghị định 58/2024/NĐ-CP về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp, trong đó quy định trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng. Nghị định 58/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/7/2024.

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

 •   12/07/2024 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 542/KH-UBND ngày 9/7 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 05/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1093/QĐ-BYT ngày 02/5/2024 của Bộ Y tế và Kế hoạch số 229-KH/TU ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Tăng cường quản lý công tác An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

 •   12/07/2024 06:15:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Ngày 9/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5730/UBND-VX về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý công tác An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực

 •   12/07/2024 06:11:00 AM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ vừa ký Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 11/7 phê duyệt Kế hoạch thúc đẩy ứng dụng quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024-2030.

Triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   12/07/2024 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 13
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/7, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 547/KH-UBND về việc triển khai thực hiện quy hoạch cửa khẩu biên giới đất liền thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh năm 2023 và giải pháp cải thiện chỉ số PCI trong những năm tiếp theo sẽ được tổ chức vào tháng 8/2024

 •   12/07/2024 12:53:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 550/KH-UBND ngày 10/7, về việc tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2023 và giải pháp cải thiện chỉ số PCI trong những năm tiếp theo.

Các tin khác

Tra cứu hồ sơ
Đánh giá hài lòng
Cổng dịch vụ công quốc qia
Góp ý dự thảo văn bản
Chuyên trang cải cách hành chính
Thăm dò ý kiến

Thông tin trên trang này có hữu ích không?

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập56
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Khách viếng thăm43
 • Hôm nay10,362
 • Tháng hiện tại151,289
 • Tổng lượt truy cập3,352,297
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây